Đi tìm lời giải bài toán năng lượng tái tạo

Đi tìm lời giải bài toán năng lượng tái tạo

Tại Việt Nam, các nguồn năng lượng tái tạo có tiềm năng phát triển và đang được chú ý là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, sinh khối. Những nguồn năng lượng này được cho là sạch, ít ảnh hưởng nhất cho môi trường.