Sông Đà 1.01 'thay máu' loạt nhân sự cấp cao

Sông Đà 1.01 'thay máu' loạt nhân sự cấp cao

Cuối tháng 12/2022, Sông Đà 1.01 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, qua đó miễn nhiệm toàn bộ thành viên trong HĐQT cũ bao gồm cả Chủ tịch.