Kiểm tra 9 thì có 8 doanh nghiệp phát hành trái phiếu vi phạm

Kiểm tra 9 thì có 8 doanh nghiệp phát hành trái phiếu vi phạm

Từ tháng 10/2021 đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tổng cộng 30 đoàn thanh, kiểm tra đối với 21 công ty chứng khoán và 9 tổ chức phát hành trái phiếu. Trong đó, có nội dung thanh, kiểm tra liên quan đến việc tuân thủ quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế..