Vietravel có lãi trở lại

Vietravel có lãi trở lại

Trong quý IV, nhờ bán công ty con và thu về 360 tỷ đồng nên Vietravel đã có lãi trở lại, chấm dứt chuỗi thua lỗ 4 quý liền trước đó. Dẫu vậy, cả năm công ty này vẫn lỗ sau thuế hơn 257 tỷ đồng.
Vietravel chuyển nhượng 55,58% vốn tại Vietravel Airlines

Vietravel chuyển nhượng 55,58% vốn tại Vietravel Airlines

Nếu giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 100% Vietravel Airlines như hiện nay thì toàn bộ khoản lỗ của Vietravel Airlines sẽ được hợp nhất trên báo cáo tài chính của Vietravel, cộng với kết quả quả kinh doanh còn thấp của công ty mẹ sẽ ảnh hưởng mạnh đến kết quả chung của toàn công ty.