Các ngân hàng cho Vietnam Airlines vay được cấp 4.000 tỷ đồng

16:21 | 09/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo Thông tư về tái cấp vốn cho các ngân hàng cho Vietnam Airlines (VNA) vay và cơ cấu nợ cho Vietnam Airlines.
Phạm vi điều chỉnh của dự thảo thông tư là quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng (TCTD) sau khi cho Vietnam Airlines vay và về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của VNA do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
 
Việc TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản cho vay của TCTD đối với VNA theo Nghị quyết Quốc hội và Nghị quyết Chính phủ.
 
Tổng số tiền tái cấp vốn đối với các TCTD tối đa là 4.000 tỷ đồng. Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn. Lãi suất tái cấp vốn đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được chuyến quá hạn; không tính lãi đối với nợ lãi quá hạn.
 
Các ngân hàng cho Vietnam Airlines vay được cấp 4000 tỷ đồng
Vietnam Airlines được cấp vốn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
 
Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD, tối đa bằng thời hạn của khoản cho vay của TCTD theo Nghị quyết và không vượt quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại; tổng thời gian tái cấp vốn và các lần gia hạn tái cấp vốn không vượt quá 1.092 ngày.
 
NHNN sẽ tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với TCTD. Vốn được giải ngân theo đề nghị của TCTD trong phạm vi số tiền tái cấp vốn tối đa quy định tại Thông tư này (4.000 tỷ đồng) và đảm bảo số dư gốc khoản tái cấp vốn sau khi giải ngân không vượt quá dư nợ gốc khoản cho vay của TCTD theo Nghị quyết. NHNN sẽ dừng giải ngân tái cấp vốn đối với các TCTD khi đã giải ngân hết số tiền quy định nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2021.
 
Về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro, NHNN quy định TCTD được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong thời hạn tối đa không quá 3 năm (bao gồm cả thời gian cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ) kế từ ngày Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc NHNN tái cấp vốn đối với TCTD sau khi TCTD cho VNA vay và về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của VNA do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có hiệu lực thi hành.
 
Trong thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ quy định tại thông tư này, TCTD được giữ nguyên nhóm nợ và thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo quy định. Trường hợp khoản nợ đến hạn trả nợ mà không được TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, TCTD thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD.
 
Các ngân hàng cho Vietnam Airlines vay được cấp 4000 tỷ đồng
Các ngân hàng cho Vietnam Airlines vay được cấp 4.000 tỷ đồng 
 
TCTD xác định số tiền trích lập dự phòng rủi ro cụ thể phải trích theo quy định của NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD và phân bổ số tiền này theo năng lực tài chính trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.
 
Sau thời hạn quy định, TCTD căn cứ quy định của NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD đế phân loại, trích lập dự phòng rủi ro đối với toàn bộ dư nợ, cam kết ngoại bảng của VNA.
 
Ngoài ra, với các nội dung liên quan đến cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro không quy định tại Thông tư này, TCTD thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
 
Theo Thời báo Tài chính Việt Nam