Cổ phiếu AMD của 'họ FLC' vào diện cảnh cáo từ 21/9

Trang Mai 14:15 | 15/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 14/9, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã có thông báo xử lý vi phạm đối với cổ phiếu AMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE.

Theo đó, cổ phiếu này sẽ bị đưa vào diện cảnh cáo kể từ ngày 21/9 theo Quyết định số 661/QĐ-SGDHCM ngày 14/9/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP Hồ Chí Minh. 

Nguyên nhân được đưa ra là tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 9/9, AMD đã bị cắt margin do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2022 quá 5 ngày kể từ thời điểm hết hạn công bố (ngày 31/8/2022). 

Trước đó đã có 3 cổ phiếu trong “họ FLC” bị đình chỉ bắt buộc là HAI (Công ty cổ phần Nông dược HAI), ROS (Công ty CP Xây dựng FLC Faros) và FLC (Tập đoàn FLC).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 tự lập, quý II năm nay, AMD có doanh thu thuần 34,4 tỷ đồng, giảm mạnh 91,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ 27,4 tỷ đồng giá vốn, lợi nhuận gộp công ty thu về là hơn 7 tỷ đồng. Nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 29 tỷ đồng, dẫn tới công ty báo lỗ 24 tỷ đồng sau thuế. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, AMD ghi nhận tổng doanh thu thuần 404,1 tỷ đồng, giảm 48,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng mạnh, ghi nhận 45,6 tỷ đồng, tăng 75,4% so với 6 tháng đầu năm 2021 (trong đó chủ yếu chi phí quản lý doanh nghiệp, chiếm 70,6%) dẫn lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức âm 21,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của AMD ghi nhận mức âm 22,3 tỷ đồng, so với mức dương 7 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021.

 

Tính đến hết tháng 6/2022, tổng tài sản của AMD là 2.445,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.891 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 554,9 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, chiếm tỷ trọng cao nhất là các khoản phải thu ngắn hạn với 1.399,2 tỷ đồng, giảm 9%, hàng tồn kho chiếm 477 tỷ đồng tăng 7,6%. 

Nợ phải trả giảm từ 620,2 tỷ đồng vào 1/1/2021 xuống 491,2 tỷ đồng vào 30/6/2022, tức giảm gần 20,8%. Trong đó, nợ ngắn hạn là 474,3 tỷ đồng và nợ dài hạn là 16,9 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến 30/6/2022 đạt 1.954,6 tỷ đồng. Nợ trên vốn chủ sở hữu bằng 0,25 lần.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh, từ mức âm 4,6 tỷ đồng lên dương 77,5 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư cũng tăng mạnh, từ mức âm 1,6 tỷ đồng lên dương 19,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính lại giảm mạnh, từ 3,7 tỷ đồng xuống âm 104,8 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đa số là tiền trả nợ gốc vay với 326,4 tỷ đồng. Tính chung trong kỳ, lưu chuyển tiền thuần âm 7,5 tỷ đồng.