Hà Nội thông qua danh mục 1.456 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023

Đông Bắc 09:46 | 10/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tại chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, thông qua danh mục 2.737 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 9.357,4 ha; thông qua danh mục 1.456 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, với diện tích là 2.464,24 ha.

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng được sử dụng trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2023 của HĐND thành phố.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2023.

 Hà Nội thông qua doanh mục chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023. Ảnh KTĐT.

Trước đó, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố nhận định, các tiêu chí và danh mục dự án UBND thành phố trình HĐND thành phố là cần thiết và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, để HĐND thành phố có thêm thông tin thảo luận, quyết nghị, đề nghị UBND thành phố rà soát bổ sung, cập nhật thông tin rà soát danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đề xuất trong năm 2023 đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất còn lại của giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch sử dụng đất của các huyện đã được UBND thành phố phê duyệt; trong đó cập nhật, bổ sung kết quả, tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo quy định tại Thông tư 09/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với dự án vốn ngân sách, đề nghị UBND thành phố rà soát, bổ sung thông tin về hiệu lực, tiến độ của tất cả dự án (còn hiệu lực) để đảm bảo đúng tiêu chí như tờ trình; rà soát đối tượng, thẩm quyền thu hồi đất đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Rà soát một số dự án không phải dự án vốn ngân sách hiện đang đưa vào biểu vốn ngân sách.

Đối với dự án vốn ngoài ngân sách, UBND thành phố rà soát, bổ sung, làm rõ căn cứ, tiến độ thực hiện và tính khả thi thực hiện đối với toàn bộ các dự án.