Việt Nam hướng tới nông nghiệp hữu cơ

Việt Nam hướng tới nông nghiệp hữu cơ

Mặc dù chịu tác động từ đại dịch Covid-19 nhưng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm của Việt Nam ước đạt 3,84%.