ĐHĐCĐ bất thường của FLC bị hủy

ĐHĐCĐ bất thường của FLC bị hủy

Sáng 10/06, Tập đoàn FLC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022 tại Hà Nội. Tuy nhiên đại hội đã không thể diễn ra khi 156 cổ đông tham dự trực tiếp và 83 ủy quyền, chỉ đại diện cho tỷ lệ 33.76% số cổ phần biểu quyết.