Doanh nghiệp phân bón hết thời lãi đậm

Doanh nghiệp phân bón hết thời lãi đậm

VDSC đánh giá doanh nghiệp ngành phân bón sẽ không thể giữ vững phong độ như năm 2021 khi từ 2022 giá cả hàng hóa, cũng như các yếu tố hỗ trợ đà tăng phân bón không còn hiện hữu.