Masan Group chốt tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2021 là 12%

Masan Group chốt tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2021 là 12%

Việc tăng cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng là một phần trong kế hoạch của Ban lãnh đạo Masan nhằm gia tăng giá trị cho cổ đông, đồng thời hướng đến hoàn thành mục tiêu trung hạn của bảng cân đối kế toán.