Lạng Sơn thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống tiêu cực tại cửa khẩu

Lạng Sơn thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống tiêu cực tại cửa khẩu

Theo Quyết định số 802-QĐ/TU ngày 22/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.