Nông nghiệp Vĩnh Phúc nỗ lực hội nhập, phát triển

Nông nghiệp Vĩnh Phúc nỗ lực hội nhập, phát triển

Theo chủ trương đổi mới của Đảng, ngay khi tái lập năm 1997, Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và có các cơ chế chính sách, hoạt động cụ thể, tiên phong về phát triển nông nghiệp, nông thôn