Bàn giao 6 DN thuộc Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Bàn giao 6 DN thuộc Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

(DNVN) - Hoạt động bàn giao thể hiện một sự thay đổi lớn, thể chế hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, qua đó khắc phục những tồn tại, hạn chế của mô hình quản lý trước đây.