Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng tăng 13,3%, riêng thu từ dầu thô tăng 93,4%

Diên Vỹ 14:16 | 29/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước, riêng thu từ dầu thô tăng 93,4%. Chi ngân sách Nhà nước tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Tổng thu NSNN 4 tháng đạt 45,7% dự toán năm, chi ngân sách đạt 26,3%

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 4/2022 ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng. Như vậy, lũy kế tổng thu NSNN 4 tháng đầu năm 2022 đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán năm và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ dầu thô tháng 4/2022 ước đạt 6,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 24,1 nghìn tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán năm và tăng 93,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Thu nội địa tháng 4/2022 ước đạt 129,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 520,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán năm và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 4/2022 ước đạt 24,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 100,9 nghìn tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán năm và tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động thu NSNN 4 tháng đầu năm 2022 khởi sắc nhờ tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh có sự hồi phục tốt. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt tác dụng hỗ trợ nền kinh tế.

 

Về chi ngân sách, tổng chi NSNN tháng 4/2022 ước đạt 132,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 470,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán năm và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 4 tháng đầu năm 2022 đạt 340,3 nghìn tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán năm và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,2% và tăng 11,3%; chi trả nợ lãi 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% và giảm 11,8%.

Giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn NSNN đang chậm hơn năm 2021

Theo báo cáo do Bộ Tài chính trình Chính phủ, ước tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN 4 tháng đầu năm 2022 đạt 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm 0,17% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong số đó, giải ngân vốn trong nước đạt 19,57% (cùng kỳ năm 2021 đạt 20,74%), vốn nước ngoài đạt 3,25% (cùng kỳ năm 2021 đạt 2,02%).

Theo Bộ Tài chính, đến thời điểm cuối tháng 4 có 7 bộ và 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 25%. Tuy nhiên, vẫn còn 43/51 bộ và 28/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 17%; trong đó có 17 bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn 3 tháng và ước 4 tháng đầu năm 2022 đạt thấp là do các chủ đầu tư của một số bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Hiện còn 17 bộ, ngành đến nay vẫn chưa giải ngân.

Bên cạnh đó là do các dự án khởi công mới đang thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn; đang lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán nên chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao. Một số dự án gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.