Trong tháng 8, hoàn thiện đề án chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia về Bộ Công Thương

Hoàng Anh 15:13 | 22/06/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện Đề án chuyển A0 về Bộ Công thương dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH MTV) theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng trong tháng 8/2023.

Văn phòng Chính phủ có báo cáo kết luận 235 của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp về việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) về Bộ Công Thương.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan tại cuộc họp; đồng thời phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án chuyển A0 về Bộ Công thương dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH MTV) theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng trong tháng 8/2023.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Công Thương cần đánh giá đầy đủ các tác động, vướng mắc có thể phát sinh, giải pháp khắc phục, bảo đảm hoạt động điều độ hệ thống điện quốc gia liên tục, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, tin cậy, hiệu quả hệ thống điện quốc gia, giữ vững an ninh năng lượng cho đất nước.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng được giao tiếp tục tăng cường giám sát thường xuyên, trực tiếp và toàn diện đối với A0 theo quy định cho đến khi hoàn thành việc chuyển A0 về Bộ này, bảo đảm hoạt động điều độ hệ thống điện quốc gia phải hiệu quả, công khai, minh bạch, khai thác vận hành tối ưu hệ thống điện quốc gia, cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

Trước đó, Bộ Nội vụ cũng đồng tình với việc tách A0 từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang Bộ Công Thương, nhưng cần hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Mô hình này có đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện được ngay.

Việc lựa chọn mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và giao Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu là phù hợp và tạo điều kiện để doanh nghiệp này tham gia thị trường điện lực theo quy định của Luật.

Việc chuyển A0 thành Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện thuộc Bộ Công Thương, hoạt động độc lập với bên bán điện và bên mua điện chỉ thay đổi về đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bảo đảm phù hợp với lộ trình, yêu cầu tại Quyết định số 168, tạo điều kiện vận hành cơ chế thị trường trong mối quan hệ giữa đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia với đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện theo quy định của Luật Điện lực.

“A0 hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV sẽ có điều kiện thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều độ hệ thống điện đổi thành doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp”, Bộ Nội vụ khẳng định.