Vĩnh Long ban hành Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Nguyễn Triệu 11:14 | 19/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ chỉ số này là căn cứ để các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hàng năm tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả chuyển đổi số gắn với đánh giá kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị...

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ông Lữ Quang Ngời đã có Quyết định 2554/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long và và phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh.

Bộ chỉ số này là căn cứ để các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hàng năm tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả chuyển đổi số gắn với đánh giá kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; phục vụ theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 Vĩnh Long ban hành Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số. (Ảnh minh họa)

Theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số; Xác định được các số liệu cần thiết để đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đổi số của tỉnh. Giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác chuyển đổi số của tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong công tác chuyển đổi số góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai xác định mức độ chuyển đổi số; theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai rà soát, tổng hợp số liệu, đánh giá, tự chấm điểm theo Bộ chỉ số, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công; hướng dẫn các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin số liệu có liên quan; thực hiện chia sẻ số liệu cho các cơ quan, đơn vị liên quan khi cần thiết.

Bảo đảm hệ thống đánh giá phù hợp với Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số được ban hành, an toàn và thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị thực hiện và theo dõi kết quả đánh giá; tổ chức thẩm tra, so sánh phân tích đánh giá số liệu theo Bộ chỉ số tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố kết quả xếp loại. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm đánh giá, chấm điểm Chỉ số đánh giá chuyển đổi số và cung cấp số liệu, tài liệu kiểm chứng thuộc lĩnh vực được phân công theo Bộ chỉ số, thời gian theo quy định và chịu trách nhiệm trước số liệu cung cấp; chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh. Đồng thời, việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm tính khoa học, công khai, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng công tác chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị trong quá trình đánh giá. Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ Chịu trách nhiệm đưa kết quả đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số các cấp theo Quy định này vào nội dung xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã Thực hiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, trung thực các số liệu báo cáo và tài liệu kiểm chứng về mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.