Giải pháp chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất

Theo Báo Chính phủ 15:30 | 10/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện một số giải pháp để bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn, phát triển bền vững và hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tuân thủ quy định pháp luật.