Làm gì để vực dậy nền kinh tế TP HCM sau dịch?

Làm gì để vực dậy nền kinh tế TP HCM sau dịch?

Để khôi phục kinh tế, TP.HCM có thể xác định các giai đoạn cho từng ngành, khu vực sản xuất (khu chế xuất/khu công nghiệp/khu công nghệ cao). Mỗi khu vực ứng với một giai đoạn sẽ có các hoạt động kinh tế tương ứng.