Kê khai, sắp xếp lại 37.468 cơ sở nhà đất trong năm 2020

Kê khai, sắp xếp lại 37.468 cơ sở nhà đất trong năm 2020

Đến cuối năm 2020, các bộ, cơ quan ở Trung ương đã thực hiện báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý 37.468 cơ sở nhà đất. Trong đó, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án đối với 28.182 cơ sở nhà, đất.