Năm 2023, TP HCM tập trung giải quyết 14.000 hồ sơ đất đai bị trễ hẹn

Năm 2023, TP HCM tập trung giải quyết 14.000 hồ sơ đất đai bị trễ hẹn

Trong năm 2023, những hồ sơ đất đai còn tồn đọng chưa được giải quyết và các dự án có sử dụng đất còn vướng mắc tại TP HCM sẽ được tập trung tháo gỡ và giải quyết;  ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho biết tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của TP.HCM ngày 20/12/2022.