Hà Tĩnh siết chặt quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

Nguyễn Triệu 14:02 | 13/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc phê duyệt phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá đảm bảo đúng quy định pháp luật, sát với giá thị trường.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành và địa phương tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của một số địa phương và tổ chức đấu giá tài sản.

Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương cơ bản tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Hoạt động của các tổ chức đấu giá từng bước chuyên nghiệp hóa, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thị trường bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh qua các đợt đấu giá vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 cho thấy đang có dấu hiệu “hạ nhiệt”, một số cuộc đấu giá đã không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Hà Tĩnh hoạt động đấu giá vẫn còn một số tồn tại như trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất một số trường hợp chưa tuân thủ quy định; việc đánh giá, lựa chọn tổ chức đấu giá chưa chặt chẽ, khách quan, có trường hợp mang tính hình thức; công tác giám sát chưa thường xuyên, còn thiếu sót, buông lỏng…

 UBND tỉnh đề nghị đề cao trách nhiệm của người có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm của tài sản đấu giá (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, năng lực hoạt động của một số đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản còn hạn chế; có hiện tượng chạy theo lợi nhuận, “cạnh tranh” không lành mạnh, vi phạm pháp luật và tình trạng thông đồng, dìm giá giữa những người tham gia đấu giá… Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá, nâng cao trách nhiệm của người có tài sản; chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất và hoạt động của các tổ chức đấu giá.

Tăng cường đấu tranh, trấn áp đối với các tổ chức, cá nhân, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền để chi phối cuộc đấu giá, các hành vi cản trở người tham gia đấu giá… Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh chỉ đạo các chi nhánh, tổ chức tín dụng khác khi thực hiện giao dịch về tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản phải đảm bảo chính xác, giữ bí mật thông tin về người nộp tiền đặt trước và người tham gia đấu giá theo quy định.

Theo đó giao UBND các huyện, thành phố, thị xã, thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Đấu giá tài sản, Luật Đất đai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại Chương II Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP.

Khuyến khích lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến để đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, hiệu quả. Chú trọng kiểm tra việc đăng thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản. Nếu có vi phạm có thể xem xét hủy hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc phê duyệt phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá đảm bảo đúng quy định pháp luật, sát với giá thị trường. Khi xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá không đặt thêm các điều kiện, yêu cầu không có cơ sở pháp lý đối với người tham gia đấu giá làm hạn chế việc đăng ký tham gia đấu giá.

Không được đặt thêm các yêu cầu lựa chọn thiếu cơ sở pháp lý, không phù hợp với tài sản đấu giá. Thực hiện nghiêm túc quy định về lựa chọn tổ chức đấu giá và công bố các thông tin liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch góp phần hạn chế tình trạng “sân sau”, tiêu cực trong lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức giám sát thường xuyên, chặt chẽ các giai đoạn của quá trình tổ chức đấu giá tài sản, nhất là hành vi gây khó khăn, cản trở người có nhu cầu tham gia đấu giá trong việc mua, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia; đẩy mạnh giám sát việc niêm phong, bảo quản và mở hòm phiếu, kiểm phiếu trả giá, điều kiện của người tham gia đấu giá, công bố phiếu trả giá nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Chú trọng phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản.

Tăng cường quán triệt trách nhiệm của các thành viên tham gia giám sát. Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn về thù lao đấu giá, chi phí đấu giá tài sản (kể cả trường hợp đấu giá không thành) cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin cho Sở Tư pháp về hoạt động đấu giá để theo dõi, phối hợp xem xét xử lý kịp thời vi phạm (nếu có).