Thị trường Trung Quốc không còn dễ tính, doanh nghiệp phải thay đổi

Thị trường Trung Quốc không còn dễ tính, doanh nghiệp phải thay đổi

Tháng 4/2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh 248 về "Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu" và Lệnh 249 về "Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu". Theo đó, những doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam, muốn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, bắt buộc tuân thủ những quy định mới. Sau 1 năm thực hiện, vẫn còn những tồn tại buộc mỗi doanh nghiệp phải thay đổi.
Muốn xuất khẩu nông sản thuận lợi vào thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Việt cần nắm vững các vấn đề này

Muốn xuất khẩu nông sản thuận lợi vào thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Việt cần nắm vững các vấn đề này

Trung Quốc đang đặt ra các yêu cầu ngày càng cao đối với việc nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu, kiểm dịch động, thực vật. Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt cần nắm chắc và chấp hành nghiêm 2 lĩnh vực, 1 biện pháp phòng ngừa từ thị trường Trung Quốc.