Yêu cầu nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư nhà ở xã hội

Yêu cầu nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư nhà ở xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các đơn vị nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư nhà ở xã hội bao gồm ngân sách Nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp từ chi phí 20% Xây nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại và các nguồn hợp pháp khác...