Thép Tiến Lên (TLH): Lỗ đầu tư chứng khoán kéo tụt lợi nhuận quý II của công ty mẹ

Diên Vỹ 11:27 | 25/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 của công ty mẹ, trong đó ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận ròng đều giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo tài chính quý II của công ty mẹ, TLH ghi nhận doanh thu thuần 306,7 tỷ đồng, giảm 50,5% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021 là 619,13 tỷ đồng. Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 57,62 tỷ đồng, giảm 39,6%.

Cùng đó, doanh thu tài chính dù tăng hơn 10 lần so với quý II/2021 lên 63,69 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng tăng mạnh lên 64,57 tỷ đồng. Theo thuyết minh của TLH, doanh thu tài chính tăng đột biến trong kỳ chủ yếu do ghi nhận khoản cổ tức, lợi nhuận được chia lên tới 59,5 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 0,24 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng vọt lên 54,4 tỷ đồng do ghi nhận dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, cũng tăng vọt từ mức 2,45 tỷ đồng của quý II/2021, ngoài ra lãi tiền vay ước khoảng 7,4 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính, đa số khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh mà TLH báo cáo đến từ số cổ phiếu mà TLH đang nắm giữ bao gồm: cổ phiếu SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội) - dự phòng 9,96 tỷ đồng, cổ phiếu VIX (chứng khoán VIX) - dự phòng 12,78 tỷ đồng, cổ phiếu IJC (Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật) - dự phòng 7,65 tỷ đồng và một số cổ phiếu khác.

Tính đến cuối quý II/2022, danh mục đầu tư chứng khoán của TLH ước đạt giá trị 148,26 tỷ đồng, tăng hơn 53% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hợp lý còn lại chỉ là 86,82 tỷ đồng, tức giảm hơn 41% và trích lập dự phòng lên tới 61,45 tỷ đồng, tăng vọt từ mức trích lập dự phòng chỉ 3,87 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

 Nguồn: BCTC Công ty mẹ TLH Quý II/2022.

Nhờ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp quý II/2022 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lần lượt 61,1% và 10,8%; lợi nhuận sau thuế của TLH ghi nhận đạt 47,35 tỷ đồng, chỉ giảm 11,8%. Biên lãi ròng đạt 15,43%, biên lãi gộp là 18,79%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TLH ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.211,46 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2021 và lợi nhuận sau thuế ước 84,35 tỷ đồng, tăng 3,8%. Mức tăng lợi nhuận 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng của công ty trong quý I/2022.

Về tình hình tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2022, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ, TLH ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính âm 169,98 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 179,2 tỷ đồng. Dòng tiền âm chủ yếu đến từ mức lỗ hơn 60 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư, các khoản phải trả tăng vọt lên hơn 146 tỷ đồng và giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 51 tỷ đồng.

Bù lại, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 157,47 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng nợ vay và dòng tiền đầu tư dương 1,13 tỷ đồng khiến lưu chuyển tiền thuần trong 6 tháng đầu năm chỉ âm 11,39 tỷ đồng. 

Tính đến thời điểm ngày 30/6/2022, tổng tài sản của TLH đạt 2.113,67 tỷ đồng, tăng khoảng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.273,91 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 839,76 tỷ đồng.

Chiếm đa số trong tài sản ngắn hạn là hàng tồn kho với trị giá 890,41 tỷ đồng, tương đương 70% tài sản ngắn hạn và khoảng 42% tổng tài sản.  Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 236,7 tỷ đồng, tương đương 18,5% tài sản ngắn hạn và 11,2% tổng tài sản.

Còn chiếm đa số trong tài sản dài hạn là đầu tư tài chính dài hạn với giá trị khoảng 684,49 tỷ đồng, tương đương 81,5% tài sản dài hạn và 32,4% tổng tài sản. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 236,7 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Tổng nợ phải trả tính đến 30/6/2022 ghi nhận đạt 734,34 tỷ đồng, toàn bộ trong đó là nợ ngắn hạn, tăng nhẹ so với mức nợ 729,51 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 519,81 tỷ đồng, chiếm gần 71% tổng nợ.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý II là 1.739,33 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 1.294,97 tỷ đồng vào đầu kỳ, đến từ mức tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp.