Sắp xếp lại trung tâm nghiên cứu, đào tạo thành Viện Phát triển bảo hiểm

12:08 | 15/05/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Một trong những mục tiêu của Viện Phát triển bảo hiểm là thực hiện nghiên cứu về thị trường bảo hiểm trong, ngoài nước nhằm hỗ trợ việc xây dựng, ban hành chính sách chế độ về bảo hiểm của cơ quan quản lý.

Sắp xếp lại trung tâm nghiên cứu, đào tạo thành Viện Phát triển bảo hiểm - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Bộ Tài chính vừa phê duyệt Đề án “Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm”.

Đề án sẽ thực hiện mục tiêu nghiên cứu về thị trường bảo hiểm trong, ngoài nước nhằm hỗ trợ việc xây dựng, ban hành chính sách chế độ về bảo hiểm của cơ quan quản lý; cung cấp dịch vụ nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

Tổ chức đào tạo về bảo hiểm, tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam;

Cùng với đó là thu thập và cung cấp nguồn cơ sở dữ liệu về bảo hiểm cho cơ quan quản lý, các doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân khác khi có nhu cầu;

Xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý bảo hiểm việc công bố áp dụng mức phí bảo hiểm tương ứng với quyền lợi bảo hiểm tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm theo quy định pháp luật; giữ vai trò kết nối khu vực, hội nhập quốc tế về hoạt động nghiên cứu, đào tạo về bảo hiểm.

Bộ Tài chính cho biết, việc tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm phải đảm bảo nguyên tắc đồng bộ với xây dựng thể chế và cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước. Phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển thị trường bảo hiểm.

Đảm bảo tính thống nhất và liên tục trong việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm. Đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, kế thừa toàn bộ các nguồn lực sẵn có của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (nhân lực, hệ thống công nghệ thông tin, giáo trình đào tạo,...).

Viện Phát triển bảo hiểm là đơn vị độc lập về tài chính và nhân sự, tính giá đầy đủ trong các hoạt động đào tạo, tổ chức thi và các dịch vụ khác.