Những điểm cần lưu ý về pháp luật lao động dành cho doanh nghiệp

Những điểm cần lưu ý về pháp luật lao động dành cho doanh nghiệp

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã có nhiều quy định đổi mới, phù hợp với thực tiễn hơn so Bộ luật lao động 2012, vì vậy, để doanh nghiệp tránh được những sai sót, tranh chấp trong quá trình quản lý lao động, FDVN đã tổng hợp 10 điểm cần lưu ý về pháp luật lao động dành cho doanh nghiệp.