Lý do Bộ Xây dựng vẫn cho phép xây dựng căn hộ 25m2

Lý do Bộ Xây dựng vẫn cho phép xây dựng căn hộ 25m2

Nhiều năm qua, việc phát triển căn hộ 25 m2 đã tạo ra những cuộc tranh luận. Căn hộ diện tích nhỏ tiếp tục được Bộ Xây dựng ủng hộ với yêu cầu phải có ÍT NHẤT MỘT PHÒNG, MỘT VỆ SINH, DIỆN TÍCH TỐI THIỂU 25m2.