[Video] Đề xuất thu phí bảo trì đường bộ qua xăng dầu

[Video] Đề xuất thu phí bảo trì đường bộ qua xăng dầu

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa kiến nghị Thủ tướng phương thức thu phí bảo trì đường bộ mới, đó là thu qua xăng dầu. Đề xuất này cũng đã từng được Bộ GTVT đưa ra nhưng đã gặp nhiều ý kiến phản đối.