TP HCM ủy quyền cho các địa phương quyết định giá đất

Đông Bắc 10:27 | 08/09/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND TP HCM vừa ra quyết định ủy quyền cho UBND các địa phương trên địa bàn thành lập Hội đồng thẩm định giá đất và quyết định giá đất cụ thể tại địa phương.

 

 TP HCM ủy quyền cho các địa phương quyết định giá đất. Ảnh NLĐ.

UBND Thành phố ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quyết định  giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhận; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

TP Thủ Đức và quận, huyện cũng được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch UBND các địa phương làm Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo Phòng Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Phó Chủ tịch Hội đồng, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND các địa phương quyết định.

Về điều kiện ủy quyền, bên nhận ủy quyền là UBND các địa phương phải tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực được ủy quyền và phù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Thành phố ban hành; không được ủy quyền lại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND Thành phố ủy quyền; đồng thời, chuẩn bị các nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền, chấp hành các kế hoạch kiểm tra, thanh tra về nội dung được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

Về thời gian ủy quyền, việc ủy quyền được thực hiện kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế  Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2023. Các hồ sơ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố trước ngày 1/9/2023 vẫn tiếp tục thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

 Cấp huyện sẽ lập hội đồng thẩm định giá đất

Ngày 6/5 vừa qua, Chính phủ ban hành nghị quyết 73 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương sẽ căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kết luận 14 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện một số nội dung.

Trong đó có việc ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất cụ thể và thành lập hội đồng thẩm định giá đất.